Maršala Tita br. 54, Gložan 21412, Srbija

Bunarske stanice

Bunarske stanice “Almex”

Na osnovu zahteva investitora izrađen je izvođački projekat elektromotornog pogona i automatike 10 bunarskih stanica, i izrađeni su razvodni ormari sa ugrađenih deset softstartera „Schneider“ Altistart, snage po  18kW. Isporučen je kompletan  sistem kompenzacije reaktivne energije. Radom upravljaju PLC VIPA 300S 

Godina izvođenja: 2012

Bunarske stanice “Bulevar Evrope”

Na osnovu zahteva investitora izrađen je izvođački projekat elektromotornog pogona i automatike 2 bunarske stanice. Izrađeni su razvodni ormari sa ugrađenim frekventnim reglatorima snaga po 7,5kW. PLC softver je razvijen tako da se radom stanica upravlja na osnovu zadatog i ostvarenog pritiska, a HMI aplikacija obezbeđuje jednostavno praćenje i kontrolu rada stanica. Sistem je pušten u rad i operateri su obučeni za rad....

Godina izvođenja: 2012

Bunarske stanica “Bačko Dobro Polje”

Po detaljnom izvođačkom projektu izrađen je razvodni ormari sa ugrađenim frekventnim regulatorom snag 11kW. Izvedeni su svi potrebni elektroinstalacioni radovi. Upravljanje na osnovu zadatog pritiska je rešeno VIPA 300S PLC sistemom sa razvijenim odgovarajućim softverom. HMI aplikacija obezbeđuje jednostavno praćenje i kontrolu rada stanica. Sistem je pušten u rad, a operateri su obučeni za rad ...

Godina izvođenja: 2012

Aquapark “Petrolend”, Bački Petrovac

Radovi u Aquparku Petrolend su tekli u više faza.2011. godine je urađeno kompletno automatsko upravljanje bunarom tople vode sistema za vodosnabdevanje. Izrađen je razvodni ormar sa ugrađenim frekventnim regulatorom snage 37kW. VIPA 300S PLC sistem upravlja radom stanice na osnovu zadatog nivoa u tanku. Izvedeni su svi potrebni elektroinstalaterski radovi na povezivanju senzora i opreme. Ostvarena je i veza sa dve potisne pumpe snaga 15kW, vođene GRUNDFOS frekventnim regulatorima. Razvijena je i odgovarajuća HMI ap...

Godina izvođenja: 2011 - 2012

Bunarska stanica tehničke vode “Imlek”

Po zahtevu investitora izrađen je izvođački projekat, a na osnovu njega i razvodni ormar frekventnog pogona i automatike bunarske stanice sa ugrađenim SIEMENS Micromaster frekvntnim regulatorom snage 11kW. Automatskim radom stanice upravlja SIEMENS - ov ET200S PLC koji preko PROFIBUS/MPI protokola komunicira sa sistemom za hemijsku pripremu  vode. Postojeća SCADA aplikacija je dorađena, implementirani su svi novi parametri, a za kominikaciju sa kontrolnim sistemom je iskorišten DP/DP coupler. Sistem je parametrisan i uspešno puštenu rad....

Godina izvođenja: 2012

Bunarske stanice tehnološke i tehničke vode, “Calsberg”

Automatizacija bunarskog sistema pivare (tehnološki i tehnički bunari):Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike za 9 bunara.Izrada PLC (Siemens Step7) aplikativnog softvera za upravljanje radom bunara i izrada bežične komunikacije sa fabrikom vode....

Godina izvođenja: 2010

Bunarske stanice Čelarevo

Za potrebe bunarske stanice seoske vodovodne mreže u Čelarevu, izrađen je razvodni ormar frekventnog pogona i automatike sa ugrađena 4 regulatora snage 11kW. Razvijen je aplikativni softver za PLC sistem koji upravlja radom na osnovu zadatog pritiska. Realizovana je GPRS komunikacija za daljinski nadzor bunarskih stanica iz kontrolnog centra i podešeni su svi parametri MODBUS komunikacionog protokola. Izrađena je SCADA aplikacija za daljinski nadzor i vizualizaciju celog procesa. Svi parametri su podešeni i sistem je uspešno pušten u rad....

Godina izvođenja: 2009

Bunarske stanice Gložan

Za potrebe  2 bunarske stanice seoske vodovodne mreže u Gložanu, izrađen je razvodni ormar frekventnog pogona i automatike sa ugrađena 2 regulatora snaga 15kW. Razvijen je aplikativni softver za PLC sistem koji upravlja radom stanica na osnovu zadatog pritiska. Svi parametri su podešeni i sistem je uspešno pušten u rad a operateri su dobili detaljnii stručnu obuku....

Godina izvođenja: 2007

Bunarske stanice Maglić

Za potrebe  bunarske stanice seoske vodovodne mreže u Magliću, izrađen je razvodni ormar frekventnog pogona i automatike sa ugrađenim regulatorom snage 15kW. Razvijen je aplikativni softver za PLC sistem koji upravlja radom stanica na osnovu zadatog pritiska. Svi parametri su podešeni i sistem je uspešno pušten u rad a operateri su dobili detaljni i stručnu obuku....

Godina izvođenja: 2006

Bunarske stanice Kulpin

Za potrebe  bunarske stanice seoske vodovodne mreže u Kulpinu, izrađen je razvodni ormar frekventnog pogona i automatike sa ugrađenim regulatorom snage 11kW. Razvijen je aplikativni softver za PLC sistem koji upravlja radom stanica na osnovu zadatog pritiska. Svi parametri su podešeni i sistem je uspešno pušten u rad a operateri su dobili detaljni i stručnu obuku....

Godina izvođenja: 2006

Bunarske stanice Bački Petrovac

Za potrebe  bunarske stanice seoske vodovodne mreže u Bačkom Petrovcu, izrađen je razvodni ormar frekventnog pogona i automatike sa ugrađenim regulatorom snage 18kW. Razvijen je aplikativni softver za PLC sistem koji upravlja radom stanica na osnovu zadatog pritiska. Svi parametri su podešeni i sistem je uspešno pušten u rad a operateri su dobili detaljni i stručnu obuku....

Godina izvođenja: 2005

"FRIKOM", Padinska Skela

Automatizacija bunarske pumpe tehnološke i tehničke vode, kao podizvođač za "Hidrozavod DTD":  Projektovanje, elektromontažni radovi, isporuka i montaža elektroormana elektromotornog pogona i automatike bunara. ...

Godina izvođenja: 2015